Thi công các loại mái Tôn, Nhà  thép Các Loại, Xây dựng nhà tiền chế, kho xưởng